• Политика за поверителност и защита на личните данн на КолПойнт Ню Юръп ЕАД
  • Този уебсайт се притежава и управлява от КолПойнт Ню Юръп ЕАД, което оперира под търговското наименование TELUS International Europe.

   Ние уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личните Ви данни. В тази политика за поверителност и защита на личните данни („Политиката“) се съдържа информация относно вида лични данни, начина на събиране и механизмите за защита, които прилагаме. Тази Политика се отнася единствено за информация, която се събира чрез този сайт и в рамките на кампанията „Мога там, искам тук“ („Кампанията“) в съответствие с приложимите български закони за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) („GDPR”).

   КолПойнт Ню Юръп ЕАД извършва самостоятелни операции по обработване на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и директно приложимото европейско законодателство в областта на защитата на лични данни. В рамките на Кампанията, КолПойнт Ню Юръп ЕАД може по необходимост да обработва лични данни от името и по възлагане на участника в Кампанията. В процеса по обработване на личните данни, предоставени на КолПойнт Ню Юръп ЕАД от участника, КолПойнт Ню Юръп ЕАД притежава качеството „обработващ лични данни“ по смисъла на приложимото законодателство. В качеството си на Администратор на лични данни и лице, обработващо личните данни от името на участника, КолПойнт Ню Юръп ЕАД се задължава да осигури минимално изискуемите и необходими, с оглед естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, технически и организационни мерки, за да гарантира спазването на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.
 • Условия за използване на този сайт
  • Достъпът и използването на този сайт и неговото съдържание ("Сайтът") от ваша страна подлежи на спазване условията на тази Политика за поверителност ("Политика за поверителност") и всички приложими закони. При осъществяване на достъп и при използването на този сайт, вие приемате и се съгласявате с това без каквито и да е ограничения или уточнения. 

   Използването на този Сайт от ваша страна подлежи също и на спазването на Условията за използване, публикувани на този Сайт ("Условия за използване").
 • Информация, която събираме
  • За целите на Кампанията, личните данни, обработвани от името на участника, ще се обработват, както следва:
   • Предмет и цел на обработването: Кампания по подбор на кадри;
   • Срок на обработване на личните данни: 31.12.2018г. и след това докато КолПойнт Ню Юръп ЕАД изпълни инструкциите на участника да изтрие или върне личните данни на последния на него, както и да изтрие съществуващите им копия (освен ако приложимото право не изисква съхранение на личните данни);
   • Начин (естество) на обработване на личните данни: КолПойнт Ню Юръп ЕАД ще действа единствено като обработващ лични данни на участника, събирани и съхранявани на системи на КолПойнт Ню Юръп ЕАД
   • Категории лични данни, които ще се обработват: Имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, професионален опит и квалификации
   • Категории субекти на лични данни: Участник в Кампанията
 • Начините за събиране на персонално идентифицируема (лична) информация, които ние използваме са:
  • a) Регистрация 
   За да се възползвате изцяло от нашите оферти, вие можете да изберете да се регистрирате на нашия сайт. В процеса на регистрация ние понякога искаме определени данни (като например, възраст и информация за контакт с Вас), за да можем да ви предоставим исканите от Вас съобщения или информация, за да структурираме по-добре нашия Сайт, така че да отговаря по-пълно на Вашите нужди, както и за да персонифицираме контактите си с Вас.
  • b) Конкурси, състезания и промоции
   На нашия сайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате. Ние използваме предоставената от Вас информация за да осъществяваме свързаните с промоции дейности (например, за да се свържем с Вас, ако сте победител).
  • c) E-mail
   Когато вие поискате да ви изпратим актуална информация по електронна поща, вие можете да ни предоставите определена информация като например, адреса на Вашата електронна поща, за да можем да изпълним Вашето искане.
  • d) "Contact Us" (Контакти)
   Ако вие контактувате с нас чрез връзката за контакт в този сайт "Contact Us" (Контакти), ние искаме от Вас информация като например, Вашето собствено име, e-mail адрес и друга информация, за да можем да отговорим на Вашите въпроси и коментари. По ваш избор Вие можете да предоставяте и допълнителна информация.
  • e) Информация, събирана чрез автоматични средства
   Ние можем да използваме cookie-та (бисквитки), пиксел-тагове, лог файлове и други технологии с цел събиране на определена информация за посетителите на нашия Сайт, за употребата на нашите онлайн услуги, както и за комуникациите с нашите email-и и онлайн реклами. Например, чрез тези средства ние можем да събираме информация за типа на Вашия браузър и Вашата операционна система, за посетените уебстраници, за линковете, върху които е кликвано, IP адреси, за сайтовете, които са посетени, преди идването ви на нашия сайт, за имейлите, изпратени от нас, които вие сте отворили, препратили или кликнали чрез нашия Сайт. 
   Чрез задаване на съответните настройки на Вашия браузър вие можете да блокирате приемането на нови "cookie"-та, да получавате съобщения при получаване на ново "cookie", да забраните съществуващите "cookie"-та, както и да забраните изображенията (с което се забраняват пиксел-таговете).
  • За по-подробна информация, моля, прочетете нашата "Политика за използване на бисквитки (cookie-та)".
    
 • Начин на обработване и използване и защита на Вашата информация?
  • Информацията, която събираме, използваме, за да осъществяваме контакт с Вас във връзка с отворени работни позиции и Кампанията.

   КолПойнт Ню Юръп ЕАД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените му от участника лични данни или станали му известни по повод на изпълнението на Кампанията, спазвайки разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство, което регулира защитата на лични данни, както и най-високите стандарти и практики, приети в ЕС, както и да осигури защита на личните данни и правата на физическите лица, личните данни на които обработва от името на участника в качеството си на обработващ лични данни.

   КолПойнт Ню Юръп ЕАД се задължава, че личните данни, предоставени от участника при или по повод Кампанията, ще се обработват от КолПойнт Ню Юръп ЕАД и неговите служители само и единствено за целите на Кампанията, и само в рамките на изпълнение на служебните им задължения и при спазване на настоящите Условия за поверителност. КолПойнт Ню Юръп ЕАД гарантира и се задължава, че лицата, които по силата на служебните си задължения обработват лични данни, предоставени от участника, са поели задължение за поверителност и обработват личните данни въз основа на принципа „необходимост да знае“.

   В случай на нарушение на сигурността, което е довело до неправомерен или случаен достъп до и/или разпространение на лични данни, случайно или неправомерно унищожаване, заличаване, загуба и/или изменение на лични данни (или заедно наричани „нарушение на сигурността на личните данни“), обработвани от КолПойнт Ню Юръп ЕАД, последният се задължава да уведоми писмено участника незабавно, но не по-късно от 2 (два) календарни дни, от узнаването на горните обстоятелства, както и да предостави подробна информация относно нарушението на сигурността на личните данни.

   КолПойнт Ню Юръп ЕАД се задължава:

   (а) да осигури подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, загуба и/или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространение или достъп, които да осигуряват ниво на защита, съответстващо на естеството и обема на личните данни и рисковете, които могат да възникнат при обработването на личните данни от страна на КолПойнт Ню Юръп ЕАД;

   (b) да прилага механизми и вътрешни процедури, които гарантират, че всеки получател на личните данни по смисъла на приложимото право, упълномощен, натоварен и/или получил личните данни от КолПойнт Ню Юръп ЕАД на друго основание, ще обработва личните данни , при спазване на конфиденциалност и и ще осигури сигурността на личните данни и законосъобразното обработване на личните данни. В хода на Кампанията и свързаното с нея обработване на лични данни, КолПойнт Ню Юръп ЕАД ще информира предварително участника за намерението си да предостави за обработване личните му данни на друго лице, както и да му предостави пълна информация относно техническите и организационни мерки, които това лице може да осигури за законосъобразното обработване на личните данни и гаранциите, които може да предостави с оглед спазване изискванията на приложимото законодателство. Участникът има право да откаже включването на такова лице, ако то не поеме задължение, че ще обработва личните данни в съответствие с изискванията на приложимото законодателство;

   (c) да обработва личните данни само със съгласието на участника, единствено и само за целите на Кампанията;

   (d) да предостави на участника контакт за връзка на лице в рамките на организацията си или извън нея, което ще отговаря на всички въпроси, свързани с обработването на лични данни във връзка с Кампанията.

   (e) съобразно разпорежданията на участника, след изтичане на срока на обработване на лични данни или по молба на участника, КолПойнт Ню Юръп ЕАД заличава личните данни. В случай че участникът е разпоредил заличаването на личните данни, то Страните подписват протокол за заличаване на личните данни. В случай че лични данни на участника по повод Кампанията се обработват от лице, различно от КолПойнт Ню Юръп ЕАД, то последният се задължава да осигури заличаването им и от това лице.

   (f) КолПойнт Ню Юръп ЕАД се задължава, при писмено искане от страна на участника, да му осигури достъп до цялата предоставена от последния информация при или по повод Кампанията, съдържаща лични данни.

   (g) КолПойнт Ню Юръп ЕАД се задължава да уведоми предварително участника в писмен вид, в случай че операциите по обработване на личните данни, извършвани от КолПойнт Ню Юръп ЕАД, включват предаване на лични данни извън Европейския съюз. Участникът има право да възрази срещу такова предаване, ако не бъдат предоставени достатъчно гаранции за защитата на личните данни и спазването изискванията на приложимото българско и европейско законодателство.
 • Актуализации на тази Политика за поверителност
  • КолПойнт Ню Юръп ЕАД си запазва правото по всяко време да променя информацията на този Сайт и/или тази Политика за поверителност без уведомление. Всички промени влизат в сила от момента на публикуването им на този Сайт. С продължаване на използването на този Сайт, вие се съгласявате с всички промени.
 • "Contact Us" (Контакти)
  • Вие имате право, във всеки момент и без заплащане, да осъществявате достъп, да коригирате и изтривате Вашите лични данни, съхранявани от нас, както и да подавате възражения във връзка с това. Можете да осъществявате контакт с нас чрез формата за контакт "Контакти", използвайки опцията "Question about data security" (въпрос относно сигурността на данните) от падащото меню.