КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА:


София

Пловдив
Предоставям личните си данни напълно доброволно и съм съгласен/на те да се съхраняват и обработват от КолПойнт Ню Юръп ЕАД за целите на Кампанията „Мога там, искам тук“ и в съответствие с изискванията на българското законодателство за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИШ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА

Кампанията „Мога там, искам тук“ е инициирана и се провежда в рамките на компанията „КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 175138361, която оперира под търговското наименование TELUS International Europe. Пълната информация за условията на Кампанията може да откриете на официалния й уебсайт след нейното стартиране. Изплащането на бонус става само при условията и реда, определен в Бонусната програма на Кампанията. „КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП” ЕАД не поема ангажимент, че всеки, който отговаря на условията на Кампаниятаще бъде назначен, тъй като ще бъде изготвяна индивидуална преценка за всеки един кандидат, с оглед необходимата професионална квалификация и опит за конкретната длъжност.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ НА ТЕЛЕФОН
080018070